Med hjelp fra Kunnskapsparken har Overhalla Hus fått innvilget over 5 millioner i Skattefunn-finansiering til utvikling av bedriften. Flere bedrifter bør benytte seg av de nasjonale og internasjonale virkemidlene for å få mer fart på næringsutviklingen i Trøndelag.

Vi trenger flere lønnsomme arbeidsplasser, og vi lever i en tid med stort behov for omstilling. Kunnskapsparken Nord-Trøndelag ønsker å bidra til å utvikle trøndersk næringsliv, og ett av grepene vi ser kan ha stor effekt er å bli flinkere til å benytte de nasjonale og internasjonale virkemidlene som finnes. Flere titalls milliarder kroner er tilgjengelig, deriblant Skattefunn. Nord-trønderske bedrifter har derimot en lav andel av de nasjonale pottene og drar svært sjelden i land store EU-prosjekter.

Overhalla Gruppen og Kunnskapsparken
Stig Ørnvall, Jomar Sagmo (Overhalla Hus), Nils Jørgensen (Overhalla Hus) og Håvard Belbo

Norge skal gå «fra særstilling til omstilling» og det snakkes stadig mer om «Det grønne skiftet». Regjeringen satser tungt på FoU og la i høst fram en gründerplan på 400 millioner. Men de reduserer samtidig overføringene til distriktene. For mer modne bedrifter satses det på klynger, miljøteknologi og kundedrevne utviklingsprosjekter. En rapport fra Innovasjon Norge viser at 90% av midlene fra Innovasjon Norge er nasjonale, og de fordelte i fjor 3 milliarder kroner i tilskudd til norske bedrifter.  Det betyr at vi må være med på de nasjonale og internasjonale arenaene. Noen millioner mindre til fylkeskommunen er småpenger sammenlignet med de milliardene som finnes på nye arenaer.

På forskningsfronten er trenden at man sender søknadene enda lenger sør for beslutning. EUs store rammeprogram Horizon 2020 har fokus på innovasjon og små/mellomstore bedrifter. En EU-søknad er selvsagt en krevende søknadsprosess, men potensialet er også mye større. Statistikken viser at Norge får tak i under 2% av en totalpott på 80 milliarder Euro.

Av nasjonale forskningsmidler er det Norges Forskningsråd som er den viktigste kilden. De tildelte i fjor 3,5 milliarder i prosjektmidler til forskning i og for næringslivet. Midt-Norge har også et eget regionalt forskningsfond. Dette kan være en god start på veien mot både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, men Nord-Trøndelag har relativ lav deltakelse fra næringslivet i dette fondet.

Utvikling av nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser kan også organiseres som et FoU-prosjekt og da kan bedriften oppnå skattefradrag for utviklingskostnadene gjennom Skattefunn-ordningen. Flere tusen prosjekt godkjennes hvert år, og siste budsjetterte skattefradrag ble beregnet til 16,2 milliarder kroner (ref årsrapport skattefunn Forskningsrådet 2014).

I sum er altså titalls milliarder tilgjengelig som nasjonale og internasjonale virkemidler, med Skattefunn og Horizon 2020 som de to største. Nord-Trøndelag hadde totalt 126 aktive Skattefunn-prosjekter i 2014, med til sammen 56,8 millioner i skattefradrag. Et brukbart stort beløp, men bare 0,35% av totalpotten.

Kunnskapsparken bistår ambisiøse gründere, som trenger å utvikle sin idé, bygge nettverk, skaffe kapital og nå sine første kunder. Vi bistår også ambisiøse ledere i etablerte bedrifter til å utvikle bedriften eller å finne nye markeder og vokse i.

Som et eksempel ledet vi i 2015 en prosess for Overhalla Hus for å etablere og strukturere deres utviklingsaktivitet i et større FoU-prosjekt og å skaffe Skattefunn-finansiering på dette. Totalrammen på prosjektet er 27 millioner over tre år, og bedriften vil gjennom Skattefunn få 5,3 millioner tilbake på skatten. De kunne gjort dette selv, men i en travel hverdag er det ikke lett å prioritere det som ikke «må» gjøres. Det er heller ikke lett å ha oversikten over de mange virkemidlene som er tilgjengelig, og hva som skal til for å få noe ut av dem.

Ved å strukturere utviklingsarbeidet får bedriftene ofte også mer effekt av sine egne investerte penger. I tillegg kan slike prosjekter føre til bedre samarbeid med kunder, leverandører, forskere, osv. Dette kan igjen gi ny kunnskap/innsikt, markedsmuligheter og forståelse av trender og endret konkurransesituasjon. Vår oppfordring til alle typer bedriftsledere er derfor å jevnlig vurdere bedriftens behov for å gjennomføre større eller mindre FoU-prosjekter.

Vi opplever at det er mye fokus på våre egne regionale virkemidler og den interne fordelingen av disse. Med tanke på trenden om mer sentralisering av FoU-midlene og vår svake posisjon på disse arenaene, vil det gi mer effekt å samle krefter for å bli bedre her. Dette vil gi våre dyktige bedriftsledere bedre rammevilkår for å utvikle bedriftene.

Vår oppfordring til alle som jobber med næringsutvikling i Trøndelag er derfor å fokusere mer på å skape gode prosesser som hjelper bedriftene til å nå de rette virkemidlene. Mulighetene ligger foran føttene på bedriftene, og vår erfaring er at de har stor nytte av litt hjelp til å få tatt dem i bruk.

Håvard Belbo, daglig leder Kunnskapsparken Nord-Trøndelag
Stig Ørnvall, seniorrådgiver tilknyttet Kunnskapsparken Nord-Trøndelag

Først publisert som en kronikk i Trønder-Avisa torsdag 14. januar.